Update 24 sep 2014
Royal seal

Skölde Bref — Originalfulltext

Wi CARL med Guds Nåde Sweriges Göthes och Wendes Konung etc etc etc Arfwinge till Norrige Herre till Schleswig Hollstein, Stormarn och Dittmarsen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst etc etc Göre Wetterligt att lika som Wi altid med en synnerlig kongl. Nåd och Ynnest omfatte hvar och en af Wåre trogne Undersåtare som genom wärklige förtjenser och oskrymtadt nitför Oss och Fädernetslandet, gjort sig af Wår Nådinga åtankawärdige så fordrar Wår Höga Kongl. omsorg för Wårt Rikes valgång och bästa jämnväl af Oss, att Wi ej mindre an Wåre Glorwördige Företrädare på den Kongl. Swenska Kronen, låte afven lysa Wår Kongl. Nåd och Mildhet emot dem, hwilka uti andra Riken genom förstånd och trogne tjenster wunnit deras Ofwerhets Nåd, men af Kärlek till Oss, sig hän i Riket nedsatt och anwändt deras Egendom och förmåga till detta Rikets förmån och bästa; Och emedan Wi med Nådigt Wälbehag inhämtadt, hurudedes Capitainen, Oss älskelig, Georg Alexander Dardel, under den tid han warit uti Engelsk tjenst med Nit och skiklighet besridt de honom updragne gjöromål och förrätningar; sy hafve Wi, så i anseende härtill, som dess i öfrigt städse betygade wälförhållande, samt den tro och huldhet hwarined han och dess efterkommande, sedan han nu här i Riket sig nedsatt, Oss och Sweriges Krona skola förbundne wara, i Nåder godtfunnit hugna honom med något waraktigt bewis af Wår Kongl. Nåd; göre det och i så måtto; att Wi af Kongl. Magt och Myndighet samt i kraft af detta Wårt Öppna Bref, inne, skänke och gifwe honom, Capitain Georg Alexander Dardel, Adeligt Stånd och wärdighet, friheter och förmåner, samt efterföljande Wapen och Sköldemarke, Nämligen:

En på twären mitt i tu delad blå Sköld, hwars af skäring är belagd med fem gyllene Rutor, de trenne medlersta hela, och båda sido Rutorna halfwa. I det öfra Fältet äro twänne Bande och Barre-vis stälde Hillebårder eller strids Uxor af Silfwer, och i det nedra, synes en med spetssarna upåt wänd Halfmåne äfwen af Silfwer,

Dardel vapen

Skölden är betäckt med en Oppen Tornerhjelm, prydd med en af Silfwer och blått wriden Krantz, hwarpå upstiger ett åt höger wändt uprättstående Gyllene Leijon, Löfwärcket är utwändigt af Guld och inwändigt blått. Aldeles som det med sina råtta och egenteliga färgor här afmåladt finnes.

Detta Adelskap kommer likwäl at efter Capitaine Dardel, hwilken nu Adlad blifwit, endast tilfalla hans äldste manlige Bröstarfwinge i rätt nedstigande, led efter led, samt efter denna Grens utgång, Stam fadrens närmaste manlige afkomling, och så widare, på sätt 37. §. uti den af Oss och Riksens Ständer den 6te i denna Månad faststälde Regeringsform föreskrifwer.

Wi tillåte ock Capitaine Dardel, och efter honom den af dess efterkommande, som i stöd af ofwannännde § Adeliga wärdigheten åtnjuta bör, att bibehålla Namnet Dardel, och det samma, jemte omförmäldte Sköldenmarke, föra och bruka uti alla Adeliga och Ridderliga Handlingar, såsom Fäldslagtingar, Skärmytsler, Tornerande, Ringrännande, Insegel och afmålningar, samt wid alla andra tillfällen, så i skämt som alfwar, till deras egen wilja, nytta och behag, samt dertill med njuta och nyttja alla de förmåner, Fri- och rättigheter, som Ridderskapet och Adelen i genien här i Riket äro gifne och förundte, eller hädanefter gifwas och förunnas kunna. Wi begäre fördenskull af alla Magter, Keisare, Kronungar, Furstar, Herrar fria Republiquer, samt hwar och en i synnerhet, som Oss med hörsamhet och lydno förbundner äro och för Wår skuld wilja och skola göra och låta, att de ärkänna Capitaine Dardel och efter honom förbemälte des efterkommende, för rätt Adel, bewisande dem den Ära och heder, som det Ståndet tillkommer, och icke görande dem deremot något hinder, mehn eller förfång i någon måtto nu eller i tillkommande tiden.

Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt stora Kongl. Sigills wetterliga härunder hängande bekräfta låtit. Stockholms Slott den Tjugu Första dagen uti Maji Månad År efter Christi Börd det Ett Tusende Åttahundrade och på det Tionde.

Carl

Skölde Bref för Capitainen Georg Alexander Dardel


The above text is a transcription of the original manuscript, hand-written in "Fraktur" (gothic script used in Germany and Sweden that very few people can read now). It took me hours to decipher... I have maintained the original spelling, which is difficult to read even for native Swedish speakers.

See the modernised version.

FD