Update 24 sep 2014
Royal seal

Skölde Bref — Modern svenska

Vi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Göters och Vendes Konung etc. etc. etc., arvinge till Norge, herre till Schleswig-Holstein, Stormarn och Dittmarsen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst etc. etc., gör veterligt att liksom Vi alltid med en synnerlig kunglig nåd och ynnest, omfattar var och en av våra trogna undersåtar, som genom verklig och uppriktig nit för oss och Fäderneslandet, gjort sig av vår nådiga omtanke värdig, så fordrar vår Höga Kungliga Omsorg för vårt Rikes välgång och bästa jämnväl av oss, att Vi än mindre än våra ärevördiga företrädare på den Kungliga Svenska Kronan, låt även lysa vår Kungliga Nåd och Mildhet mot dem, vilka ut andra riken, genom förstånd och trogna tjänster vunnit deras överhets nåd, men av kärlek till oss, sig hän i Riket nedsatt och använt deras egendom och förmåga till detta Rikets förmån och bästa, och emedan Vi med nådigt välbehag inhämtat, hur Kapten, Oss älsklig, Georg Alexander Dardel, under den tid han varit ut Engelsk tjänst, med nit och skicklighet, utfört de honom uppdragna göromål och förrättningar, så hava Vi, så i anseende härtill, som dess övrigt städse betygade välförhållande, samt den tro och huldhet, varmed han och hans efterkommande, sedan han nu här i Riket sig nedsatt, Oss och Sveriges Krona, skola förbunden vara, i nåder godfunnit hugna (belöna) honom med ett varaktigt bevis på Vår Kungliga Nåd, göra det och i så måtto att Vi, av Kunglig Makt och Myndighet samt i kraft av detta Vårt Öppna Brev, inne, skänka och giva honom, Kapten G. A. Dardel, adligt stånd och värdighet, friheter och förmåner, samt efterföljande vapen och sköldemärke, nämligen:

En på tvären delad mitt itu blå sköld, vars af skärning är belagd med fem gyllne rutor, de trenne medlersta hela, och båda sidorutorna halva i det övre fältet tvenne bande- och barrevis ställda hillebarder eller stridsyxor av silver, och i den nedre synes en med spetsarna uppåt vänd halvmåne, även av silver;

Dardel vapen

skölden är betäckt med en öppen tornerhjelm, prydd med en av silver och blått vriden krans, varpå uppstiger ett åt höger vänt upprättstående gyllene lejon.

Lejonmärket är utvändigt av guld och invändigt blått. Alldeles som det med sina rätta och egentliga färger här avmålat finnes.

Detta adelskap kommer likväl att efter Kapten Dardels, vilken nu adlad blivit, endast tillfalla hans äldste manlige bröstarvinge i rätt nedstigande led efter led, samt denna grens utgång, stamfaderns närmaste manliga arvinge, och så vidare, på sätt 37 § ut den av Oss och Riksens Ständer den 6e i denna Månad, fastställda Regeringsform föreskriver.

Vi tillåter också Kapten Dardel, och efter honom den av dess efterkommande, som i stöd av ovannämnda § adliga värdighet, bör åtnjuta, att bibehålla namnet Dardel, och desamma, jämte omtalade sköldemärke föra och bruka ut alla Adliga och Ridderliga Handlingar, såsom fältslag, skärmytslingar, ringränningar, sigill och avmålningar, samt vid alla andra tillfällen, så i skämt som allvar, till deras egen vilja,nytta och behag, samt därtill med njuta och nyttja alla de förmåner, fri- och rättigheter, som ridderskapet och adeln i genien här i Riket är givna och förunnade eller hädanefter gives och förunnas kunna.

Vi begär för den skull av alla Makter, Kejsare, Kungar, Furstar, Herrar av Fria Republiker, samt var och en i synnerhet, som Oss med hörsamhet och lydnad förbundna är och för vår skull vilja och skola göra och låta att de erkänna Kapten Dardel och efter honom förut omtalad efterkommande för rätt adel, bevisande dem den ära och heder, som det ståndet tillkommer, och icke görande dem däremot något hinder, men eller förfång i någon måtto nu eller i tillkommande tid.

Till yttermera visso haver Vi detta med Egen Hand underskrivit och med vårt stora Kungliga Sigill veterligen härunder hängande låtit bekräfta.

Stockholms Slott den 21 dagen ut Maj månad år efter Christi födelse det Ett Tusende Åttahundrade och på det tionde.

Carl

Skölde Bref för Kaptenen Georg Alexander Dardel


The original text was transcribed with modern Swedish spelling by a Swedish friend. A few words have been modernised, but the text itself was not really changed.

Compare with the original version.

FD